Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Op 25 mei 2018 is van toepassing de Algemene verordening gegevensbescherming. Deze Privacywet die geldt in de hele Europese Unie, vervangt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG versterkt de positie van betrokkenen (dus van de mensen van wie de gegevens worden verwerkt) en deze krijgen nieuwe privacy-rechten en hun bestaande rechten worden sterker.

De ledenadministratie van schietsportverenigingen valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Verenigingen verkrijgen immers persoonsgegevens en verwerken die, van introducés, van aspiranten en van nieuwe leden. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: elk gegeven dat betrekking heeft op een identificeerbaar natuurlijk persoon. Dat begrip wordt zeer ruim uitgelegd. De soort en aard van deze persoonsgegevens variëren sterk. Binnen de AVG wordt een onderscheid gemaakt in algemene persoonsgegevens, zoals naam, adres, geboortedatum (eigenlijk al die persoonsgegevens die als basis dienen voor de verwerking in de ledenadministratie van een schietsportvereniging). Daarnaast kennen wij binnen de AVG de zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals dat ook in de vroegere Wbp het geval was.

De KNSA en haar verenigingen verkrijgen vooral bij aanmelding van nieuwe leden, ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Dat zijn gegevens omtrent de medische en psychische gesteldheid en het eventuele strafrechtelijk verleden van betrokkene(n).

Op grond van de AVG is het verplicht om het doel van de verwerking, zoals bijvoorbeeld het voeren van een ledenadministratie, vast te leggen. Bij een schietsportvereniging is het doel van de administratie vaak gericht op het interne functioneren van de vereniging en het verkeer tussen haar leden. Gegevens uit de administratie mogen niet worden verstrekt aan derden, tenzij de leden hier uitdrukkelijk (schriftelijk) toestemming voor hebben gegeven. Adresgegevens mogen verder uitsluitend verstrekt worden ten behoeve van de uitvoering van de schietsportactiviteiten in het verband van de schietvereniging. De adressen mogen in geen geval voor commerciële doelen worden aangewend en in geen geval aan derden, niet zijnde een lid van het verenigingsbestuur, worden verstrekt.

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de eisen uit de AVG en is in voorkomende gevallen bevoegd om handhavende maatregelen toe te passen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die verband houden met de screening en monitoring van introducés en aspirant (nieuwe) leden van een schietvereniging is voor alle KNSA-verenigingen een collectieve melding door de KNSA gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn geregistreerd onder de meldingsnummers 1557881 en 1557893.

 

Meer informatie kunt u vinden bij de KNSA door op deze link te klikken

 

Aangezien het wettelijk verplicht is dat leden van een schietvereniging aangemeld zijn bij de overkoepelende organisatie KNSA en in verband met bovengenoemde aangescherpte AVG – eisen, voert schietsportvereniging ASVN geen “dubbele ledenadministratie” meer, maar zijn alle leden nu enkel ondergebracht in de beveiligde omgeving van de KNSA zelf.